Bieżące informacje i komunikaty

Najważniejsze wiadomości i komunikaty, dotyczące bieżącej działalności Spółki

28
lipiec
2023

Odpowiedź na apel Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie

Szanowni Państwo, zawsze jesteśmy otwarci na dialog i konstruktywną rozmowę. W odpowiedzi na apel Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze”, opublikowany na portalach społecznościowych, przypominamy że nigdy nie unikaliśmy rozmowy i kontaktu.
  • Uczestniczyliśmy w spotkaniach z przedstawicielami Mieszkańców - zarządcami nieruchomości, władzami miasta, wspólnotami mieszkaniowymi.
  • Odpowiedzieliśmy na pytania Mieszkańców w wywiadach i publikacjach w mediach lokalnych.
  • Przedstawialiśmy szczegóły dotyczące zmiany opłat podczas nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Głogowa.
  • Wystosowaliśmy bezpośrednią korespondencję do Mieszkańców.


Zchęcamy do zapoznania się z listem, który otrzymali Mieszkańcy, a w którym wyjaśniamy kwestię zmiany opłat.

Szanowna Pani, Szanowny Panie, Drodzy Mieszkańcy Głogowa

W związku z pojawiającymi się nierzetelnymi doniesieniami dotyczącymi zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowych cen i stawek opłat za dostarczone ciepło, informujemy że uwzględniają one uzasadnione koszty przedsiębiorstw, które uczestniczą w produkcji i przesyłaniu ciepła do Państwa gospodarstw domowych.

Pragniemy podkreślić, że są to przede wszystkim koszty związane ze stale rosnącymi cenami uprawnień do emisji CO2 (wprowadzone przez Unię Europejską) oraz z kosztami zakupu gazu ziemnego.

Zarówno Państwo - Odbiorcy ciepła - producenci, jak i my - dostawcy zmagamy się z ogromnymi wyzwaniami i niestabilnością rynku nośników ciepła.

W bardzo trudnej sytuacji związanej z trwającą wojną na Ukrainie, nasi producenci ciepła byli zmuszeni zabezpieczyć w części dostawy gazu ziemnego na rok 2023 by uniknąć ryzyka niekontrolowanego wzrostu cen ciepła dla Państwa.

Zwracamy jednak uwagę, że dzięki podobnym działaniom w latach poprzednich ceny gazu np.  w 2022 r. ( ok. 350 zł/MWh ) były niższe niż ceny rynkowe (nawet powyżej 1000 zł/MWh). Powyższe pozwoliło na stosowaniew Głogowie cen ciepła niższych niż w kraju (dla źródeł ciepła opalanych gazem ziemnym).

Nowe taryfy dla ciepła (nasza i producentów)  powinny obowiązywać już od  lutego 2023r., jednak wprowadzono je do stosowania dopiero w  kwietniu i maju 2023 r. – co przyniosło dla Państwa wymierne oszczędności finansowe.

Proces kształtowania cen i stawek opłat jest ściśle regulowany przepisami prawa, a wprowadzenie bądź zmiana taryf każdorazowo podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Uwzględniają one koszty uzasadnione i wszystkie ciążące na nas zobowiązania.

Dla odciążenia Państwa rachunków, stosujemy rozwiązania przewidziane w Rządowej Tarczy Energetycznej, w szczególności polegające na zastosowaniu mechanizmu wyrównań i rekompensat. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 15 września 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
(Dz.U. 2022 poz. 1967), jesteśmy zobligowani do stosowania tzw. maksymalnych cen dostawy ciepła. Dzięki temu stosowana cena dostawy ciepła jest niższa o ok. 46 zł/GJ od uzasadnionych kosztów jej wytwarzania i przesyłania do Państwa gospodarstw domowych.

Uwzględniając Rządową Tarczę Energetyczną wzrost płatności odbiorców w odniesieniu do wynikających z cen i stawek opłat obowiązujących w dniu 30.09.2022 r. wynosi 40 %, a nie jak w informacjach do Państwa dochodzących – wzrost o 300 %.

Obecnie ceny ciepła w Głogowie są porównywalne do stosowanych w innych miastach, w których źródła są opalane paliwem gazowym.

Rozumiejąc trudną sytuację związaną z podwyżkami opłat za ciepło oraz to, że opłaty te są dużym obciążeniem dla gospodarstw domowych pragniemy zwrócić uwagę na możliwość skorzystania przez osoby w trudnej sytuacji materialnej z dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2021 poz. 2021 ze zm.), wypłacanych przez gminę.

Informujemy także, że ceny i stawki opłat za dostarczanie ciepła uwzględniają sytuację na rynku. W przypadku utrzymania spadkowej tendencji cen paliwa gazowego i stabilnych cen uprawnień do emisji CO2 zakładamy obniżenie taryf w 2024 roku.

Z wyrazami szacunku
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Legnicy Spółka Akcyjna