Polityka Bezpieczeństwa Informacji Grupy Kapitałowej KGHM

Bezpieczeństwo informacji jest kluczowe dla ciągłości działania oraz osiągania założonych celów Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. (Grupa KGHM). Przekłada się to na nasze zobowiązanie do ochrony informacji oraz aktywów wspierających. Dążymy do tego, by nasze podejście do zarządzania bezpieczeństwem informacji odpowiadało na aktualne zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne, było w pełni zintegrowane z działalnością i realizowanymi procesami biznesowymi, umożliwiając ich prowadzenie w sposób pewny i odpowiedzialny.
W tym celu, w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, został ustanowiony, wdrożony i jest utrzymywany oraz ciągle doskonalony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001.

Nasze kluczowe cele/zasady dotyczące Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji to:

  • Ciągła identyfikacja i ocena zagrożeń oraz zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji.
  • Zapewnienie poufności, dostępności, integralności i autentyczności wszystkich danych i informacji, uznanych za istotne z punktu widzenia ochrony interesów Grupy KGHM oraz naszych Interesariuszy.
  • Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz innymi wymaganiami związanymi z bezpieczeństwem informacji.
  • Stosowanie zasady adekwatności i proporcjonalności zabezpieczeń w oparciu o analizę wpływu, analizę ryzyka i doskonalenie na bazie doświadczenia.

Mając świadomość kluczowej roli bezpieczeństwa informacji dla wartości i wizerunku Grupy Kapitałowej KGHM, najwyższe kierownictwo:

  • Zapewnia zasoby i narzędzia niezbędne do utrzymywania, monitorowania i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
  • Wspiera podnoszenie świadomości i kompetencji pracowników oraz współpracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji.
  • Zapewnia stosowanie odpowiednich i proporcjonalnych środków technicznych, operacyjnych i organizacyjnych, które mitygują ryzyko bezpieczeństwa informacji.

Wszyscy pracownicy i współpracownicy Grupy KGHM są odpowiedzialni za przestrzeganie niniejszej Polityki, wytycznych, procedur i instrukcji z niej wynikających. Nasze zaangażowanie w ochronę informacji jest kluczem do osiągania zakładanych celów, w tym utrzymania zaufania naszych Klientów, partnerów i innych interesariuszy.

Niniejsza Polityka Bezpieczeństwa Informacji, przyjęta przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., obowiązuje w całej Grupie KGHM, jest ogólnie dostępna i znana pracownikom oraz innym osobom pracującym na rzecz Grupy KGHM.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. deklaruje wspieranie działań, wynikających z niniejszej Polityki oraz zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do jej realizacji.