Taryfa dla ciepła WPEC z dn. 13.04.2018r.

Przedsiębiorstwo o takim charakterze działalności jak WPEC w Legnicy SA, jest zobowiązane do przedkładania Prezesowi URE taryf do zatwierdzania. Ceny oraz stawki opłat ujęte w taryfie są kalkulowane zgodnie z wymogami ustawy Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54 z 1997 roku, Dz. U. 2018r. poz. 755) oraz towarzyszących jej aktów wykonawczych w oparciu o planowane do poniesienia w okresie stosowania taryfy  koszty działalności koncesjonowanej. Koszty te są analizowane oraz weryfikowane przez Prezesa URE. Ceny i stawki taryfowe zatwierdzone i dopuszczone do rozliczeń z odbiorcami przez Prezesa URE posiadają pełną moc prawną do ich stosowania. 
WSTĘP

Niniejsza taryfa jest zbiorem cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania i została opracowana przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.  przy uwzględnieniu w szczególności postanowień:

– ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2018r. poz. 755, zwanej dalej ustawą,
– rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16 poz. 92), zwanego dalej rozporządzeniem systemowym,
– rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r., poz. 1988), zwanego dalej rozporządzeniem taryfowym.

– ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.)

OBJAŚNIENIA POJĘĆ STOSOWANYCH W TARYFIE

ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zmianami);
rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r. poz. 1988);
rozporządzenie o funkcjonowaniu systemów ciepłowniczych – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U.
z  2007 r. Nr 16, poz. 92);
przedsiębiorstwo energetyczne, sprzedawca – Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem;
wytwórca ciepła – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła;
taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez sprzedawcę i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą;
odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy ze sprzedawcą;
odbiorca końcowy – odbiorca dokonujący zakupu ciepła na własny użytek od Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.;
grupa taryfowa – grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania;
źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenie lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;
sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;
przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego, albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach;
węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;
grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt;
obiekt – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;
instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorców ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;
zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła;

układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła;
zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
-pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
-utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
-prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;
warunki obliczeniowe:
-obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
-normatywna temperatura ciepłej wody;
nielegalne pobieranie ciepła – pobieranie ciepła bez zawarcia umowy z przedsiębiorstwem energetycznym, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy.

WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT
Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat obowiązują przy zachowaniu parametrów jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w rozdziale 6 rozporządzenia o funkcjonowaniu systemów ciepłowniczych.

W przypadkach:
-uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
-niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców,
-niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
-udzielania i naliczania bonifikat przysługujących odbiorcy,
-nielegalnego pobierania ciepła,
stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

WPROWADZANIE ZMIAN CEN I STAWEK OPŁAT

Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania.
Wszyscy odbiorcy będą powiadamiani o zmianach cen i stawek opłat określonych w zatwierdzonej taryfie, w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia ich wprowadzenia.