WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Poznańska 48, 59 – 220 Legnica

ogłasza przetarg na sprzedaż

Prawa własności nieruchomości gruntowej  znajdującej się w Legnicy przy ul. Pawiej, w granicach działki geodezyjnej
nr 345/4, obręb Piekary miasta Legnica, o powierzchni 3 515 m2.

Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta
nr LE1L/00041195/8.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
Nieruchomość nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Legnicy Nr XLIV/425/02 z dnia 28.01.2002 r.
z późniejszymi zmianami, nieruchomość leży w strefie mieszkaniowej oznaczonej symbolem MIII- zabudowa jednorodzinna.

Dodatkowe informacje o nieruchomości.
Działka o kształcie nieregularnego pasa, przez którą przebiegają sieci wodociągowe, kanalizacji deszczowej i energii elektrycznej.
Przebiegający przez środek działki odcinek sieci gazowej DN 200 w wyniku przebudowy został wyłączony z eksploatacji i nie stanowi przeszkód w planowaniu zagospodarowania przedmiotowej działki,  a w przypadku kolizji  z budynkami lub innymi elementami uzbrojenia podziemnego ww. odcinek sieci gazowej  może być  zdemontowany.

Cena wywoławcza 251 000,00 PLN + podatek VAT 23%

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Złożenie oferty z proponowaną ceną za przedmiot sprzedaży na adres: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Legnicy Spółka Akcyjna  Poznańska 48, 59-220 Legnica – Wydział Zarządzania Majątkiem  w  zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach, z opisem: „LEGNICA DZIAŁKA 345/4” w ostatecznym terminie do dnia 09.04.2019 r. do godz. 10:00.

a) Oferta, powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej oraz zawierać:

 • dane identyfikujące Kupującego:
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu (dot. osób fizycznych),
 • pełną nazwę, adres pocztowy, numer telefonu, numer faksu, e-mail, odpis aktualny z KRS (dot. podmiotów wpisanych do KRS) oraz NIP.

b) proponowaną cenę za przedmiot sprzedaży,
c) zobowiązanie Kupującego do pokrycia wszelkich podatków i opłat związanych z nabyciem nieruchomości.

2. Wpłacenie wadium w wysokości 20 000,00 PLN na konto WPEC w Legnicy S.A. nr  34 1240 3464 1111 0010 4753 4763  do dnia 04.2019 roku

 • Wadium nie podlega oprocentowaniu.
 • Nie wniesienie wadium stanowi podstawę odrzucenia oferty.
 • Wadium złożone przez kupujących, których oferty nie zostały wybrane, będzie zwrócone bezzwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
 • Wadium złożone przez kupującego zostaje zaliczone na poczet ceny.
 • Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy kupujący, którego ofertę wybrano wycofa się z transakcji.

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 1. została złożona po wyznaczonym terminie,
 2. gdy nie wniesiono wadium w terminie i w pełnej wysokości,
 3. oferta nie zawiera danych wymaganych ogłoszeniem o przetargu, oraz gdy dane te są niekompletne lub nieczytelne,
  a uzupełnienia nie dały wymaganego rezultatu.

Otwarcie ofert nastąpi  dnia  09.04.2019 r. o godz. 10.00 i jest niejawne.

Informacje dodatkowe:

 1. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
 2. Powiadomienie kupującego, którego oferta została wybrana następuje w formie telefonicznej, listu poleconego lub pocztą elektroniczną.
 3. W przypadku zaoferowania w przetargu nieograniczonym przez co najmniej dwóch kupujących zbliżonych warunków cenowych, wybór oferty następuje w trybie dodatkowych negocjacji.
 4. Kupującym, których oferta nie została wybrana, na ich zapytanie, udziela się informacji o wysokości oferty wybranej bez podania nazwy kupującego.
 5. Podpisanie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nastąpi po  uzyskaniu zgód korporacyjnych.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia terminu  związania ofertą.

WPEC w Legnicy S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Wszelkich informacji dotyczących ww. nieruchomości udziela Anna Hołowczak pod nr telefonu 667 876 458 w godz. od 7:00 do 15:00 lub Aleksander Łuciów telefon 603 795 434.

Załączniki:
OGŁOSZENIE – SKAN
OFERTA ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI

MAPA: