WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Poznańska 48, 59 – 220 Legnica
ogłasza przetarg nieograniczony
na sprzedaż

1. Prawa własności nieruchomości znajdującej się w Lubinie w granicach działek geodezyjnych nr  5, 6, 21/1, 23/1, 24/2, 34/2, 39/2, 39/3, obręb 0008, o łącznej  powierzchni 1.609 m2.
Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lubinie Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta  nr LE1U/00014326/6,

2. Nakładu w postaci budynku wolnostojącego, parterowego, niepodpiwniczonego o pow. zabudowy 231m², rok budowy 1984, położonego na działce stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin,      nr 16/3 obręb 0008.
Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lubinie Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta  nr LE1U/00017585/0.

Studium Zagospodarowania Przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są na tereny zabudowy wielofunkcyjnej – MUW, tereny usług – U,  lub na istniejące i projektowane dogi i ulice zbiorcze – Z.

Brak jest ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyżej wymienionych działek.

 

Rodzaj gruntu z ewidencji gruntów przedstawia się następująco:

 

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu:

I. działki nr 5, 6, 21/1, 23/1, 24/2, 34/2, 39/2, 39/3

Opis gruntu: Działki o kształtach  nieregularnych trudnych do zagospodarowania, stanowią skrawki gruntu zlokalizowane po trasie dawnego naziemnego ciepłociągu. Działki niezabudowane, porośnięte roślinnością trawiastą i krzewiastą, obecnie nieużytkowane. Działki rozproszone nie wszystkie przylegają do siebie.
Uzbrojenie terenu: media w zasięgu około 200 m.

Lokalizacja: Działki zlokalizowane w Lubinie w okolicach obwodnicy miasta, w strefie peryferyjnej. W okolicy tereny niezabudowane, ogródki działkowe, linia kolejowa, droga wojewódzka nr 335 (główna arteria miejska), droga krajowa nr 3, w dalszej odległości zabudowa mieszkaniowa i usługowa.
Dojazd: drogą publiczną nieurządzoną (gruntową).

II. Nakład w postaci budynku

Opis budynku: Budynek o powierzchni użytkowej 216 m² (dawnej rozdzielni ciepła „Inżynieria”) obecnie nieużytkowany. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, murowany, kryty stropodachem żelbetowym z papą asfaltową.
Budynek do kapitalnego remontu.

Cena wywoławcza 121.100 (sto dwadzieścia jeden tysięcy sto) PLN + podatek VAT 23%

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :
1. Złożenie oferty z proponowaną ceną za przedmiot sprzedaży na adres: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna Poznańska 48, 59-220 Legnica,
w zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach, z opisem:  „Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Lubinie”  w ostatecznym terminie do dnia 26 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00.

a)  Oferta, powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej oraz zawierać:

 • dane identyfikujące Kupującego:
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu (dot. osób fizycznych),
 • pełną nazwę, adres pocztowy, numer telefonu, numer faksu, e-mail, odpis aktualny z KRS (dot. podmiotów wpisanych do KRS) oraz NIP.

b)  proponowaną cenę za przedmiot sprzedaży,

c)  zobowiązanie Kupującego do pokrycia wszelkich podatków i opłat związanych z nabyciem nieruchomości.

2. Wpłacenie wadium w wysokości 10.000 (dziesięć tysięcy) PLN na konto WPEC w Legnicy S.A.   nr  34 1240 3464 1111 0010 4753 4763  do dnia 23 sierpnia 2019 r.

 • Wadium nie podlega oprocentowaniu.
 • Nie wniesienie wadium stanowi podstawę odrzucenia oferty.
 • Wadium złożone przez kupujących, których oferty nie zostały wybrane, będzie zwrócone bezzwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
 • Wadium złożone przez kupującego zostaje zaliczone na poczet ceny.
 • Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy kupujący, którego ofertę wybrano wycofa się z transakcji.

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 1. została złożona po wyznaczonym terminie,
 2. gdy nie wniesiono wadium w terminie i w pełnej wysokości,
 3. oferta nie zawiera danych wymaganych ogłoszeniem o przetargu, oraz gdy dane te są niekompletne lub nieczytelne, a uzupełnienia nie dały wymaganego rezultatu.

Otwarcie ofert nastąpi  dnia  26 sierpnia 2019 r. o godz. 12.00 i jest niejawne.

Informacje dodatkowe:

 1. Postępowanie wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.
 2. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
 3. Powiadomienie kupującego, którego oferta została wybrana następuje w formie telefonicznej, listu poleconego lub pocztą elektroniczną.
 4. W przypadku zaoferowania w przetargu nieograniczonym przez co najmniej dwóch kupujących zbliżonych warunków cenowych, wybór oferty następuje w trybie dodatkowych negocjacji.
 5. Kupującym, których oferta nie została wybrana, na ich zapytanie, udziela się informacji o wysokości oferty wybranej bez podania nazwy kupującego.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia terminu związania ofertą.

 

WPEC w Legnicy S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Wszelkich informacji dotyczących ww. nieruchomości udziela p. Aleksander Łuciów telefon 603 795 434, w godz. od 7:00 do 15:00.

Załączniki:
– mapa,
– fotografie nieruchomości,
– oferta zakupu nieruchomości.

OGŁOSZENIE – SKAN

OFERTA ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI

MAPA:

Działki nr 5,6,  obręb 8, miasto Lubin

 

Działki nr  21/1, 23/1, 24/2, 34/2, 39/2, 39/3,  obręb 8, miasto Lubin

 

ZDJĘCIA:
1.

2.

 

 

 

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Poznańska 48, 59 – 220 Legnica

ogłasza przetarg nieograniczony
na sprzedaż

Prawa własności nieruchomości gruntowej znajdującej się w Legnicy przy ul. Pawiej, w granicach działki geodezyjnej nr 345/4, obręb Piekary miasta Legnica, o powierzchni 3 515 m2.
Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr LE1L/00041195/8.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.                                                                                                                                                                                                     

Przeznaczenie w MPZP obejmuje część działki. Zgodnie z uchwałą XVII/171/99 RM z dnia 29.11. 1999 r. ustalono: „ EG- teren stacji redukcyjno– pomiarowej gazu II 0 ”.
Pozostała część nieruchomości nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Legnicy Nr XLIV/425/02 z dnia 28.01.2002 r. z późniejszymi zmianami, nieruchomość leży w strefie mieszkaniowej oznaczonej symbolem MIII- zabudowa jednorodzinna.

Dodatkowe informacje o nieruchomości.                                                                                                                                                                                                                    

Działka o kształcie nieregularnego pasa, przez którą przebiegają sieci wodociągowe, kanalizacji deszczowej i energii elektrycznej.
Przebiegający przez środek działki odcinek sieci gazowej DN 200 w wyniku przebudowy został wyłączony z eksploatacji i nie stanowi przeszkód w planowaniu zagospodarowania przedmiotowej działki, a w przypadku kolizji z budynkami lub innymi elementami uzbrojenia podziemnego ww. odcinek sieci gazowej może być zdemontowany. Sieć gazowa została przebudowana i obecnie umieszczona po za granicami działki. Zaplanowane w 1999 roku w MPZP umiejscowienie stacji redukcyjnej gazu w związku z przebudową rurociągu może również ulec zmianie. Przyszły nabywca może wnioskować o dokonanie zmian w MPZP.

Cena wywoławcza 251 000,00 PLN + podatek VAT 23%

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :
1. Złożenie oferty z proponowaną ceną za przedmiot sprzedaży na adres: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica – Wydział Zarządzania Majątkiem w zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach, z opisem: „LEGNICA DZIAŁKA 345/4 ” w ostatecznym terminie do dnia 10.09.2019 r. do godz. 10:00.

a) Oferta, powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej oraz zawierać:
• dane identyfikujące Kupującego:
• imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu (dot. osób fizycznych),
• pełną nazwę, adres pocztowy, numer telefonu, numer faksu, e-mail, odpis aktualny z KRS (dot. podmiotów wpisanych do KRS) oraz NIP.
b) proponowaną cenę za przedmiot sprzedaży,
c) zobowiązanie Kupującego do pokrycia wszelkich podatków i opłat związanych z nabyciem nieruchomości.

2. Wpłacenie wadium w wysokości 20 000,00 PLN na konto WPEC w Legnicy S.A. nr 34 1240 3464 1111 0010 4753 4763 do dnia 09.09.2019 roku .
• Wadium nie podlega oprocentowaniu.
• Nie wniesienie wadium stanowi podstawę odrzucenia oferty.
• Wadium złożone przez kupujących, których oferty nie zostały wybrane, będzie zwrócone bezzwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
• Wadium złożone przez kupującego zostaje zaliczone na poczet ceny.
• Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy kupujący, którego ofertę wybrano wycofa się z transakcji.

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
1. została złożona po wyznaczonym terminie,
2. gdy nie wniesiono wadium w terminie i w pełnej wysokości,
3. oferta nie zawiera danych wymaganych ogłoszeniem o przetargu, oraz gdy dane te są niekompletne lub nieczytelne, a uzupełnienia nie dały wymaganego rezultatu.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.09.2019 r. o godz. 10.00 i jest niejawne.

Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.
2. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
3. Powiadomienie kupującego, którego oferta została wybrana następuje w formie telefonicznej , listu poleconego lub pocztą elektroniczną.
4. W przypadku zaoferowania w przetargu nieograniczonym przez co najmniej dwóch kupujących zbliżonych warunków cenowych, wybór oferty następuje w trybie dodatkowych negocjacji.
5. Kupującym, których oferta nie została wybrana, na ich zapytanie, udziela się informacji o wysokości oferty wybranej bez podania nazwy kupującego.
6. Zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia terminu związania ofertą.

WPEC w Legnicy S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Wszelkich informacji dotyczących ww. nieruchomości udziela Anna Hołowczak pod nr telefonu 667 876 458 w godz. od 7:00 do 15:00 lub Aleksander Łuciów telefon 603 795 434.

Załączniki:

OGŁOSZENIE -SKAN
OFERTA ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI 

MAPA:

 

ZDJĘCIE: