Przetargi
Sprzedaż sieci cieplnej Dn 114
Aktualności - Przetargi
Piątek, 26.01.2018

 WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY  Spółka Akcyjna
ul. Poznańska 48  59-220 Legnica
OGŁASZA DO SPRZEDAŻY
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


1.Sieć cieplna – przyłącze cieplne z rur stalowych Dn 114 – 2x742 mb ul.Ścinawska,Lubin

•biegnące częściowo w kanale z łupin – długość kanału – 2 x 667 mb oraz
•częściowo nadziemne nad drogą nr 3 (Wrocław - Lubin) ok. 2 x 45 mb w rurze osłonowej Dn 1020 w izolacji termicznej z waty mineralnej i płaszcza z blachy osłonowej ocynkowanej oraz na dwóch słupach wsporczych.
•częściowo na terenie bazy PKS w Lubinie przy ulicy Ścinawskiej – 2 x 30 mb

Rok budowy 1988, przyłącze nieczynne – wyłączone z eksploatacji.
Nr inwent. WPEC/2458/210 


Ofertę należy złożyć  na adres: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica – Wydział Zarządzania Majątkiem, w zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach z opisem „Sieć Dn 114 – Lubin”,  w ostatecznym terminie do dnia 05.04.2018 r. do godz. 12.00.
1.Oferta powinna być sporządzona na załączonym formularzuOferta ”, podpisana i dostarczona do Sekretariatu Spółki (pokój nr 100) w ustanowionym terminie.
2.Do oferty należy dołączyć :
a)pisemne zobowiązanie Kupującego do pokrycia wszelkich kosztów i opłat związanych z nabyciem przedmiotu sprzedaży oraz jego późniejszą rozbiórką.
b)dowód wpłaty wadium.

Istotne zapisy przyszłej umowy :

1)Wszystkie koszty związane z demontażem urządzeń , odbiorem , transportem, utylizacją odpadów powstałych w trakcie rozbiórki oraz wszelkimi wymaganymi pozwoleniami ponosi Kupujący.
2)Rozbiórkę należy wykonać zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Prawem Budowlanym.
3)Zgłoszenie rozbiórki do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  w Lubinie oraz jego koszty leżą po stronie Kupującego.
4)Zgłoszenie zajęcia pasa drogi w celu prowadzenia robót rozbiórkowych  oraz jego koszty leżą po stronie Kupującego.
5)Przekazanie przedmiotu demontażu nastąpi „protokołem zdawczo – odbiorczym” podpisanym przez obie strony, po zapłaceniu  wystawionej faktury VAT  przelewem lub wpłatą bankową ustalonej ceny na konto: WPEC w Legnicy S.A. ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica, Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, Dolnośląskie Centrum Korporacyjne we Wrocławiu, konto nr 34 1240 3464 1111 0010 4753 4763.
6)Na podstawie pisemnego zgłoszenia Kupującego o gotowości do odbioru Sprzedający przystąpi do czynności odbiorowych terenu po wykonanych robotach. Podstawą dokonania odbioru wszystkich robót będzie protokół odbioru robót z adnotacją „bez uwag”.
7)Kupujący będąc wytwórcą odpadów w rozumieniu Ustawy o odpadach ponosi pełną odpowiedzialność za postępowanie z wytworzonymi w trakcie rozbiórki odpadami, zgodnie  z Ustawą o odpadach i Prawem Ochrony Środowiska.
8)Kupujący pod rygorem odstąpienia ze skutkiem natychmiastowym od realizacji umowy bez prawa do naliczania kar i żądania odszkodowania, podczas realizacji przedmiotu umowy nie będzie zatrudniał w jakiejkolwiek formie pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.”,
Kupujący własnym staraniem i na swój koszt wykona niżej wymienione czynności i/lub roboty :

a)dokona rozbiórki obiektów będących przedmiotem sprzedaży ( w tym 2 szt. podpór żelbetowych do poziomu „zero”) do dnia 29.06.2018 r.,
b)zagospodaruje inne odpady z odzysku surowców wtórnych – w tym niebezpiecznych, jeśli takie wystąpią, na własny koszt, zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska  i gospodarki odpadami,
c)dokona wymaganych uzgodnień w sprawie zajęcia terenu oraz wykonywania robót z właścicielami działek, po których przebiegają sieci,
d)wyrówna teren/otoczenie w miejscach prowadzonych robót do poziomu zero.
e)przed podpisaniem protokołu odbioru robót przekaże Sprzedającemu dokument sporządzony staraniem i na koszt Kupującego, potwierdzający przeprowadzenie inwentaryzacji powykonawczej (geodezyjnej).

9)Z tytułu realizacji umowy Kupującemu nie będzie należne od Sprzedającego żadne wynagrodzenie, w szczególności z tytułu rozbiórki sieci, o której mowa. Ustalona przez strony cena sprzedaży uwzględnia nakład pracy Kupującego, związany z rozbiórką.
10)Osobą wyznaczoną przez Sprzedającego do reprezentowania go w zakresie uzgodnień   i konsultacji w przedmiocie rozbiórki urządzeń jest pan Jerzy Przybylski tel. 785-802-277.
11)Rozbiórka sieci  musi uzyskać zgodę osoby wyznaczonej przez Sprzedającego w punkcie 10, który farbą jaskrawego koloru wyznaczy granice cięcia, rozbiórki lub zaślepienia pomiędzy instalacjami likwidowanymi a użytkowanymi w sposób szczelny i zgodny z obowiązującymi przepisami.
12)Kupujący zobowiązuje się do zapewnienia na własny koszt objęcia funkcji Kierownika Budowy.
Informacje dodatkowe : 

1.Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi w dniu 05.04.2018 r., o godz. 12:00, w siedzibie Spółki.
2.Wadium na postępowanie wynosi 500 zł, które z dopiskiem „Sieć Dn 114 – Lubin [ZP]”należy wpłacić na konto wymienione w punkcie 5„ Istotnych zapisów przyszłej umowy” do dnia   03.04.2018 r. i będzie zaliczone na poczet ceny Oferentowi, którego oferta została wybrana. Wadium pozostałym Oferentom zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu postępowania na konto podane w formularzu ofertowym.
3.Nie wniesienie wadium stanowi podstawę odrzucenia oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Kupujący, którego ofertę wybrano wycofa się z transakcji.
4.Przedmioty sprzedaży można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z upoważnionym w punkcie 10 „ Istotnych zapisów przyszłej umowy”, pracownikiem, który udzieli też szczegółowych informacji technicznych.
5.Bliższych informacji w/s formalno – proceduralnych  postępowania udziela p. Piotr Żołyniak lub p. Jan Zadwórny,  tel. 76/85-68-288.                       
6.Ogłoszenie o sprzedaży jest również dostępne na internetowej stronie spółki Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

 

1.sieć - Ścinawska

2.sieć - Ścinawska

3.sieć - Ścinawska

skan ogłoszenie Scinawska

Formularz ofertowy

 

 
Sprzedaż kalorymetru
Aktualności - Przetargi
Piątek, 29.09.2017

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY
Spółka Akcyjna
ul. Poznańska 48  59-220 Legnica
OGŁASZA DO  SPRZEDAŻY
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

Kalorymetr typu IKA C 2000


Producent : IKA Werke GmbH Niemcy, nr seryjny 01.741198, termostat typu KV 600, nr fabr. 90694, bomba kaloryczna typu IK-C 5010, rok produkcji 2009, reduktor oraz zestaw kluczy do samodzielnej konserwacji urządzenia.
Urządzenie sprawne, mało eksploatowane, w bardzo dobrym stanie technicznym.
Nr inw. WPEC/11385/801


Ofertę należy złożyć  na adres: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica – Wydział Zarządzania Majątkiem, w zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach z opisem „Przetarg – Kalorymetr [ZP]”,   w ostatecznym terminie do dnia 06.04.2018 r. do godz. 12:00.

 

Informacji ogólne:

1. Oferta powinna być sporządzona na załączonym formularzu „Oferta”, podpisana  i dostarczona do Kancelarii Spółki (pokój nr 5) lub Sekretariatu (pok. 100), w ustanowionym terminie.
2. Ustanawia się wadium w wysokości 500 zł , które należy wpłacić do dnia 04.04.2018 r. na konto podane w pkt 8 dopisując w tytule wpłaty :”wadium - Kalorymetr”.
3. Wadium będzie zaliczone na poczet ceny Oferentowi, którego oferta zostanie wybrana. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu postępowania.
4. Nie wniesienie wadium stanowi podstawę do odrzucenia oferty.
5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Kupujący, którego ofertę wybrano wycofa się z transakcji.
6. W przypadku otrzymania kliku porównywalnych cenowo ofert  zakupu przedmiotowego sprzętu zastrzegamy sobie prawo do dodatkowych negocjacji w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty.
7. Kontakt w sprawie oględzin, szczegółów technicznych i odbioru, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym  z panią Bożeną Forystek, tel. 691-738-090 lub tel. stacjonarny 76/8568 331 w. 267.


8. Przekazanie przedmiotu sprzedaży nastąpi „protokołem zdawczo – odbiorczym” podpisanym przez obie strony, po zapłaceniu  wystawionej faktury VAT   przelewem lub wpłatą bankową ustalonej ceny brutto - pomniejszonej o wpłacone wadium - na konto: WPEC w Legnicy, Bank Pekao S.A., konto  nr 34 1240 3464 1111 0010 4753 4763 i po okazaniu dowodu wpłaty lub przelewu.


Informacje dodatkowe :

1. Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi w dniu 06.04.2018 r., o godz. 12:15, w siedzibie Spółki.
2. Bliższych informacji formalno – proceduralnych  postępowania w przedmiotowej sprawie udzielają: Piotr Żołyniak lub Jan Zadwórny,  tel. 76/85-68-288.                       
3. Ogłoszenie o sprzedaży jest również dostępne na internetowej stronie Spółek: WPEC w Legnicy S.A. www.wpec.legnica.pl,  Energetyka Sp. z o.o. www.energetyka.lubin.pl


Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,

 

 

Skan zdjecia kalorymetr

skan zdjecia kalorymetr

Formularz oferty

Skan ogłoszenia