Praca
Praca
Aktualności - Praca
Poniedziałek, 19.03.2018

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna zajmująca się produkcją i dystrybucją ciepła ogłasza rekrutację na stanowisko:

Spawacz

w Wydziale Utrzymania Ruchu  w Legnicy

 

Wymagane kwalifikacje i uprawnienia:
1.wykształcenie minimum zawodowe  o profilu spawacz, ślusarz,
2.prawo jazdy kat. B,
3.uprawienia spawalnicze gazowe elektrodą otuloną oraz MIG
4.uprawnienia spawalnicze metodą TIG,
5.uprawnienia na obsługę wózków widłowych..

Główne obowiązki:
Praca przy remontach, modernizacjach oraz awariach:
- części ciśnieniowych kotłów,
- urządzeń mechanicznych kotłów,
- urządzeń energetycznych takich jak pompy, sprężarki i wentylatory,
- urządzeń nawęglania, odżużlania i rozładunku,
- sieci i przyłączy ciepłowniczych,
- węzłów cieplnych.

Aplikacje – CV oraz list  motywacyjny należy składać do dnia 06.04.2018r. na adres Spółki WPEC    w Legnicy S.A. ul. Poznańska 48,  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
W treści należy umieścić klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w WPEC w Legnicy S.A. (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U nr 133, poz.883).

 

 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna zajmująca się produkcją i dystrybucją ciepła ogłasza rekrutację na stanowisko:

 

1.Elektromonter/ Automatyk w Głogowie
2.Elektromonter w Legnicy 

w Wydziale Utrzymania Ruchu


Wymagane kwalifikacje i uprawnienia:
1.Wykształcenie zawodowe,
2.uprawnienia  E1 powyżej 1 kV,
3.podstawowa znajomość urządzeń elektroenergetycznych oraz napędów,
4.umiejętność czytania schematów elektrycznych,
5.doświadczenie przy utrzymaniu ruchu urządzeń elektrycznych,
6.umiejętność pracy w zespole.

 

Główne obowiązki Elektromontera/ Automatyka w Głogowie:
1.utrzymywanie w należytym stanie urządzeń elektroenergetycznych,
2.wykonywanie remontów, oraz załączanie do ruchu urządzeń elektrycznych i automatyki węzłów cieplnych w Głogowie.

 

Główne obowiązki Elektromontera w Legnicy:
1.utrzymywanie w należytym stanie urządzeń elektroenergetycznych,
2.wykonywanie remontów, oraz załączanie do ruchu urządzeń elektroenergetycznych Centralnej Ciepłowni w Legnicy.

Aplikacje – CV oraz list motywacyjny należy składać do dnia  06.04.2018r. na adres Spółki WPEC   w Legnicy S.A. ul. Poznańska 48, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi.


W treści należy umieścić klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w WPEC w Legnicy S.A. (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, DzU nr 133, poz.883)

 
Postępowanie kwalifikacyjne
Aktualności - Praca
Piątek, 09.03.2018

 

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: 
Prezesa Zarządu WPEC w Legnicy S.A.

 

 Pisemne zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Spółki WPEC w Legnicy S.A. w Legnicy przy ul. Poznańskiej 48, 59 – 220 Legnica w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu WPEC w Legnicy S.A.” w terminie do dnia 

23 marca 2018 r. do godziny 12.00. W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą kurierską lub listem poleconym na podany powyżej adres Spółki decyduje data doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

 

 

1. Kandydaci na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie właściwych przepisów prawa,

b) posiadać co najmniej 10-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) posiadać co najmniej 3 – letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji członka organu spółki handlowej, 

e) posiadać wykształcenie wyższe techniczne branżowe  i doświadczenie zawodowe odpowiadające branży, w której funkcjonuje Spółka - preferowane,

f) spełniać inne niż wymienione w lit. a) – e) wymogi określone we właściwych przepisach prawa, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

 

2. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki. 

 

3. Kandydat powinien posiadać między innymi: 

a) wiedzę merytoryczną z zakresu funkcjonowania spółek handlowych, w tym zasad komunikacji i współpracy,

b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem,

c) doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowników,

d) znajomość zagadnień odnoszących się do zarządzania spółkami handlowymi i nadzoru właścicielskiego,

e) znajomość przedmiotu działalności Spółki oraz branży, w której działa Spółka, 

f) wiedzę i doświadczenie z zakresu oceny projektów inwestycyjnych i reorganizacyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,

g) wiedzę i doświadczenie z zakresu planowania zadań i zasobów, organizowania procesów wytwórczych, logistyki procesów wytwarzania, zarządzania jakością,

h) wiedzę i doświadczenie w zakresie analizy rynku i konkurencji, promocji, sprzedaży, public relations,

i) wiedzę i doświadczenie w zakresie zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy.

Dodatkowymi atutami będą: znajomość języków obcych; dyplom MBA, stopień doktora lub ukończone studia podyplomowe w zakresie nauk technicznych, ekonomii lub zarządzania.

 

4. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1. kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu kandydata dokumenty:

a) dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z pkt 1 lit. a);

b) dokumenty potwierdzające co najmniej 10-letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy 

z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy zgodnie z pkt 1 lit. b);

c) dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy zgodnie z pkt 1 lit. c);

d) dokumenty potwierdzające 3 – letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji członka organu spółki handlowej, potwierdzające wymagane doświadczenie pracy zgodnie z pkt 1 lit. d);

e) dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia wyższego technicznego branżowego i doświadczenia zawodowego odpowiadającego branży, w której funkcjonuje Spółka zgodnie z ust. 1 lit. e);

f) oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie z pkt 1 lit. f);

g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych;

h) aktualne zaświadczenie o niekaralności (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD) oraz oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi.

 

5. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 2 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu oświadczenie, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt 2.

 

6. Oświadczenia, o których mowa w pkt 4 lub w pkt 5 kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 4 mogą być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata - w takiej sytuacji kandydat, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postepowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci mogą przedstawić dodatkowe dokumenty (referencje, rekomendacje, certyfikaty).

 

7. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 4-5, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:

a) list motywacyjny (w oryginale), zawierający wskazanie numeru telefonu i adres e-mail do kontaktów dla celów postepowania kwalifikacyjnego oraz własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Radę Nadzorczą spółki  WPEC w Legnicy S.A. oraz przez  KGHM Polska Miedź SA moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922)”.

b) życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;

c) kserokopię dowodu tożsamości.

 

8. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne i merytoryczne zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą w dniach od 27 marca 2018r. do 29 marca 2018r. w Lubinie. Każdy z zaproszonych kandydatów zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o godzinie i miejscu (dokładny adres, nr sali) przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

9. Decyzją Rady Nadzorczej termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej może zostać zmieniony, w tym już po zaproszeniu kandydatów, w takim przypadku o zmianie terminu zaproszeni kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

10. Tematyka zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie obejmować w szczególności:

a) opracowaną przez kandydata koncepcję funkcjonowania i rozwoju Spółki w formie prezentacji (PowerPoint),

b) wiedzę o przedmiocie działalności Spółki oraz o branży, w której działa Spółka,

c) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

d) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, oraz znajomości zasad nadzoru właścicielskiego,

e) wiedzę i doświadczenie z zakresu oceny projektów inwestycyjnych i reorganizacyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,

f) wiedzę i doświadczenie z zakresu planowania zadań i zasobów, organizowania procesów wytwórczych, logistyki procesów wytwarzania, zarządzania jakością,

g) wiedzę i doświadczenie z zakresu analizy rynku i konkurencji, promocji, sprzedaży, public relations,

h) wiedzę i doświadczenie z zakresu zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy.

 

11. Na wniosek kandydata zaproszonego na rozmowę kwalifikacyjną udostępnia się informacje o spółce: Statut, Sprawozdanie Finansowe za rok 2016. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim kandydaci mogą uzyskać kierując wniosek na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

12. Jeżeli o stanowisko Prezesa Zarządu będzie się ubiegać kandydat będący dotychczas członkiem Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.

 

13. Wyniki postępowania zostaną przekazane kandydatom zaproszonym na rozmowy kwalifikacyjne telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

14. Dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani w postępowaniu kwalifikacyjnym, zostaną zwrócone po zakończeniu postępowania.

 

15. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyn.

 

 

 

d)       posiadać co najmniej 3 – letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji członka organu spółki handlowej,

e)       posiadać wykształcenie wyższe techniczne branżowe  i doświadczenie zawodowe odpowiadające branży, w której funkcjonuje Spółka - preferowane,

f)         spełniać inne niż wymienione w lit. a) – e) wymogi określone we właściwych przepisach prawa, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

 

2.       Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a)       pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b)       wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c)       jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d)       pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

e)       jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

 

3.       Kandydat powinien posiadać między innymi:

a)    wiedzę merytoryczną z zakresu funkcjonowania spółek handlowych, w tym zasad komunikacji i współpracy,

b)    znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem,

c)     doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowników,

d)    znajomość zagadnień odnoszących się do zarządzania spółkami handlowymi i nadzoru właścicielskiego,

e)    znajomość przedmiotu działalności Spółki oraz branży, w której działa Spółka,

f)      wiedzę i doświadczenie z zakresu oceny projektów inwestycyjnych i reorganizacyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,

g)    wiedzę i doświadczenie z zakresu planowania zadań i zasobów, organizowania procesów wytwórczych, logistyki procesów wytwarzania, zarządzania jakością,

h)    wiedzę i doświadczenie w zakresie analizy rynku i konkurencji, promocji, sprzedaży, public relations,

i)      wiedzę i doświadczenie w zakresie zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach
z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy.

Dodatkowymi atutami będą: znajomość języków obcych; dyplom MBA, stopień doktora lub ukończone studia podyplomowe w zakresie nauk technicznych, ekonomii lub zarządzania.

4.       Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1. kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu kandydata dokumenty:

a)    dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z pkt 1 lit. a);

b)    dokumenty potwierdzające co najmniej 10-letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy
z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy zgodnie z pkt 1 lit. b);

c)     dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy zgodnie z pkt 1 lit. c);

d)    dokumenty potwierdzające 3 – letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji członka organu spółki handlowej, potwierdzające wymagane doświadczenie pracy zgodnie z pkt 1 lit. d);

e)    dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia wyższego technicznego branżowego i doświadczenia zawodowego odpowiadającego branży, w której funkcjonuje Spółka zgodnie z ust. 1 lit. e);

f)      oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie z pkt 1 lit. f);

g)    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych;

h)    aktualne zaświadczenie o niekaralności (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD) oraz oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi.

5.       Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 2 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu oświadczenie, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych
w pkt 2.

6.       Oświadczenia, o których mowa w pkt 4 lub w pkt 5 kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 4 mogą być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata - w takiej sytuacji kandydat, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postepowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci mogą przedstawić dodatkowe dokumenty (referencje, rekomendacje, certyfikaty).

7.       Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 4-5, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:

a)     list motywacyjny (w oryginale), zawierający wskazanie numeru telefonu i adres e-mail do kontaktów dla celów postepowania kwalifikacyjnego oraz własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Radę Nadzorczą spółki  WPEC w Legnicy S.A. oraz przez  KGHM Polska Miedź SA moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922)”.

b)     życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;

c)     kserokopię dowodu tożsamości.

8.       Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne i merytoryczne zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą w dniach od 27 marca 2018r.
do 29 marca 2018r.
w Lubinie. Każdy z zaproszonych kandydatów zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o godzinie i miejscu (dokładny adres, nr sali) przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

9.       Decyzją Rady Nadzorczej termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej może zostać zmieniony, w tym już po zaproszeniu kandydatów, w takim przypadku o zmianie terminu zaproszeni kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10.    Tematyka zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie obejmować w szczególności:

a)       opracowaną przez kandydata koncepcję funkcjonowania i rozwoju Spółki w formie prezentacji (PowerPoint),

b)     wiedzę o przedmiocie działalności Spółki oraz o branży, w której działa Spółka,

c)     znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

d)     znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, oraz znajomości zasad nadzoru właścicielskiego,

e)     wiedzę i doświadczenie z zakresu oceny projektów inwestycyjnych i reorganizacyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,

f)       wiedzę i doświadczenie z zakresu planowania zadań i zasobów, organizowania procesów wytwórczych, logistyki procesów wytwarzania, zarządzania jakością,

g)     wiedzę i doświadczenie z zakresu analizy rynku i konkurencji, promocji, sprzedaży, public relations,

h)     wiedzę i doświadczenie z zakresu zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach
z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy.

11.    Na wniosek kandydata zaproszonego na rozmowę kwalifikacyjną udostępnia się informacje o spółce: Statut, Sprawozdanie Finansowe za rok 2016. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim kandydaci mogą uzyskać kierując wniosek na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

12.    Jeżeli o stanowisko Prezesa Zarządu będzie się ubiegać kandydat będący dotychczas członkiem Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.

13.    Wyniki postępowania zostaną przekazane kandydatom zaproszonym na rozmowy kwalifikacyjne telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

14.    Dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani w postępowaniu kwalifikacyjnym, zostaną zwrócone po zakończeniu postępowania.

15.    Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyn.