Newsy


W Grupie Energetyka gramy fair!
Aktualności - Newsy
Czwartek, 03.12.2015

Dwa przedsiębiorstwa - lubińska Energetyka sp. z o.o. oraz WPEC w Legnicy S.A. - należące do Grupy Kapitałowej Energetyka sp. z o.o., otrzymały certyfikaty i prestiżowe tytuły PRZEDSIĘBIORSTWA FAIR PLAY 2015., potwierdzając tym samym rzetelność swoich działań i uczciwość wobec Klientów.

 IMG 9864  kopia

Krajowa Izba Gospodarcza, patronująca Programowi „Przedsiębiorstwo Fair Play”, doceniła obie spółki z Grupy Energetyka za rzetelne postępowanie w relacjach z klientami, kontrahentami i pracownikami oraz społecznością lokalną i samorządami kilku miast.

Prestiżowe nagrody zostały przyznane 27 listopada w Warszawie, podczas uroczystej Gali XVIII edycji Programu Przedsiębiorstwo Fair Play 2015.

 

- To bardzo miłe, ale też zobowiązujące wyróżnienie – mówi Adam Witek, Prezes Zarządu „Energetyka” sp. z o.o. oraz WPEC w Legnicy S.A. – Fair Play potwierdza, że najwyższymi priorytetami pozostają dla nas: dbałość o Klientów, bezpieczeństwo pracowników oraz troska o ochronę środowiska. Grupa Energetyka została doceniona także za realizowany na szeroką skalę program inwestycyjny i modernizacyjny, która wpływa na poprawę infrastruktury sieci ciepłowniczych, a w konsekwencji zadowolenie naszych Odbiorców.

 

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest przedsięwzięciem ogólnopolskim, a jego główną ideą jest promocja zasad etyki i kultury przedsiębiorczości w biznesie. Grupa Energetyka, poddając się weryfikacji niezależnej instytucji i uzyskując certyfikat rzetelności, potwierdziła, że hołduje zasadom społecznej odpowiedzialności.

 

Energetyka sp. z o.o. otrzymała Certyfikat Jakości Biznesu po raz drugi, natomiast WPEC w Legnicy S.A., wyróżniony dodatkowo Złotą Statuetką, po raz piąty.

 

 

 

 
Ciepło nie podrożeje. Taniej za przyłącze ciepłownicze.
Aktualności - Newsy
Poniedziałek, 23.11.2015

Od 1 grudnia 2015 roku niższe opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy wprowadza nowe taryfy, korzystne dla odbiorców.

 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.  od 39 lat dostarcza ciepło mieszkańcom Legnicy, Lubina, Głogowa, Chojnowa, Chocianowa, Ścinawy i Złotoryi.

Spółka zdecydowała, że ceny ciepła pozostaną przez najbliższy rok na dotychczasowym poziomie.  – Dbamy o interesy naszych klientów chroniąc ich przed wzrostem cen. Dlatego w nowej taryfie, obowiązującej od 1 grudnia pozostawiamy ceny na obecnym poziomie – informuje Adam Witek, prezes WPEC SA w Legnicy. – Ciepło systemowe cieszy się ogromnym zainteresowaniem odbiorców, dlatego w nowej taryfie przyłączenie do naszej sieci będzie jeszcze tańsze niż do tej pory – dodaje. Przykładowo więc - za metr bieżący przyłącza o średnicy 25 mm trzeba będzie zapłacić 124,96 zł, a nie jak dotychczas – 274,41 zł.

 

WPEC łącznie obsługuje prawie 1600 odbiorców indywidualnych oraz instytucjonalnych, takich jak spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe. Na najbliższe miesiące planowane jest przyłączenie kolejnych kilkudziesięciu nowych odbiorców. Długość sieci ciepłowniczej należącej do WPEC SA w Legnicy i nieustannie modernizowanej, przekracza 265 km.

 

WPEC S.A. w Legnicy nieustannie doskonali procesy technologiczne i obniża koszty przesyłu energii, dzięki czemu oferowane ciepło nadal pozostaje w grupie najtańszych sposobów ogrzewania mieszkań i domów, a zarazem jest jednym z najbardziej przyjaznych dla środowiska.

 
Przymusowy wykup akcji
Aktualności - Newsy
Czwartek, 19.11.2015

Informacja w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych
spółki WPEC w Legnicy S.A. z siedzibą w Legnicy

Dnia 9 listopada 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnejw Legnicy S.A. z siedzibą w Legnicy („Spółka”), działającnapodstawie art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 rokuKodeks spółek handlowych („KSH”) podjęło uchwałę o przymusowym wykupie przez akcjonariusza większościowego Spółki- spółkę pod firmą „Energetyka” sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie akcji imiennych serii A należących do akcjonariuszy mniejszościowych Spółki(„Przymusowy Wykup”).Przedmiotowa uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki została ogłoszona w dniu 18 listopada 2015roku w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym
(„MSiG”) nr 224/2015poz. 17955. Ponadto, wspomniane Walne Zgromadzenie Spółki powzięło również uchwałę, na podstawie której wybrało pana Michała Sawickiego wykonującego czynności na rzecz spółki pod firmąSAWYER Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu jako niezależnego biegłego
w celuustalenia ceny wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych Spółki w ramach Przymusowego Wykupu.Cena, po której nastąpi Przymusowy Wykup akcji Spółki zostanie ogłoszona w MSiG, niezwłocznie po jej określeniu przez wzmiankowanego biegłego.

czynności do podjęcia przez akcjonariuszy Spółki posiadających akcje podlegające Przymusowemu Wykupowi

Zgodnie z procedurą Przymusowego Wykupu,akcjonariusze mniejszościowi Spółki powinni złożyć w siedzibie Spółki w ciągu 1 (jednego) miesiąca od dnia ogłoszenia w MSiG uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie Przymusowego Wykupu, tj. do dnia 18 grudnia 2015 roku:

1)posiadane dokumenty akcji Spółki;

oraz

2)formularz zawierający dyspozycję wypłaty ceny za akcje podlegające Przymusowemu Wykupowi w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy.

Zamiast dokumentów akcji Spółki (o których mowa w pkt. 1 powyżej) akcjonariusze mogą przedłożyć Spółce dowody złożenia dokumentów akcji do rozporządzania Spółki.

Jeżeli akcjonariusz mniejszościowy Spółki, nie złoży w Spółce dokumentów akcji podlegających Przymusowemu Wykupowi (względnie dowodu złożenia ich do rozporządzania Spółki) do dnia
18 grudnia 2015
roku, Zarząd Spółki unieważni akcje tego akcjonariusza w trybie art. 358 KSH, a następnie wyda akcjonariuszowi większościowemu Spółki dokonującemu wykupu nowe dokumenty akcji pod tymi samymi numerami emisyjnymi, jak unieważnione akcje.

Akcjonariusze mniejszościowi Spółki, którzy w siedzibie Spółki we wskazanym wyżej terminie złożą dokumenty akcji oraz formularze określone powyżej, otrzymają należne im środki pieniężne odpowiadające określonej przez biegłego cenie Przymusowego Wykupuw formie przelewu na wskazany przez nich rachunek bankowy w terminie wyznaczonym przez Spółkę, ogłoszonym na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej Spółki. W przypadku, gdy osoby, których akcje zostały unieważnione nie zgłoszą się i nie odbiorą przysługującej im ceny Przymusowego Wykupu, przedmiotowe środki pieniężne zostaną złożone do depozytu sądowego. Informacja w zakresie sposobu odbioru ceny wykupu z depozytu sądowego będzie udzielana indywidualnie przez Spółkę.

Procedura weryfikacji akcjonariuszy mniejszościowych i odbioru ceny wykupu

W celu realizacji swoich uprawnień akcjonariusze mniejszościowi, których akcje podlegają Przymusowemu Wykupowi powinni zgłosić się (osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika) do siedziby Spółki przy ul. Poznańskiej 48, 59-220 Legnica, do pok. nr 16 (Pani Elżbieta Pabisiak) lub nr 100 (Pani Emilia Sudoł-Szuster), w dni powszednie:

Poniedziałek – w godz. od 8.00 do 15.00,

Wtorek – w godz. od 8.00 do 17.00,

Środa – Piątek – w godz. od 8.00 do 15.00

do dnia 18 grudnia 2015roku celem złożenia dokumentów akcji oraz wymaganych dokumentów i oświadczeń.

Akcjonariusz udający się do Spółki, powinien obowiązkowo posiadać/dysponować informacjami odnośnie:

1.dowód osobisty lub paszport w przypadku osób stale zamieszkałych poza granicami RP, które nie posiadają własnych dowodów osobistych;

2.numeru identyfikacji podatkowej (NIP)oraz właściwego dla akcjonariusza urzędu skarbowego;

3.adresu zamieszkania / siedziby;

4.adresu do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania / siedziba;

5.numeru rachunku bankowego, na który ma zostać przelana akcjonariuszowi cena Przymusowego Wykupu akcji.

W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi konieczne jest również przedstawienie aktualnego odpisu z właściwego dla tej osoby prawnej rejestru przedsiębiorców (wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi sposób reprezentacji osoby prawnej oraz ewentualnym apostille (odpowiednią pieczęć urzędową), a także tłumaczeniem przysięgłym– w przypadku osób prawnych
z siedzibą poza granicami RP).

Akcjonariusz mniejszościowy Spółki składając w Spółce dokumenty akcji, podpisuje oświadczenia
o przekazaniu akcji do
dyspozycji Spółki w celu realizacji Przymusowego Wykupu oraz w sprawie płatności ceny za te akcje na rachunek bankowy, oświadczenie dla celów wypełnienia formularza PIT-8C (odpowiednie formularze będą dostępne w Spółce) oraz otrzymuje pokwitowanie odbioru tych dokumentów przez Spółkę.

Akcjonariusze mogą działać osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie z podpisami notarialnie poświadczonymi lub w formie aktu notarialnego oraz przekazane Spółce w oryginale. Wzór pełnomocnictwa jest dostępny na stronie internetowej Spółki oraz w siedzibie Spółki w pokojach nr 16 (Pani Elżbieta Pabisiak) lub nr 100 (Pani Emilia Sudoł-Szuster). Pełnomocnik musi legitymować się dokumentem tożsamości wskazanym w pełnomocnictwie, posiadać kserokopię dowodu osobistego albo paszportu
(w przypadku osób stale zamieszkałych poza granicami RP, które nie posiadają własnych dowodów osobistych)
akcjonariusza, numer NIP akcjonariusza oraz dane urzędu skarbowego właściwego dla akcjonariusza, a także numer rachunku bankowego, na który ma być przelana cena Przymusowego Wykupu akcji.

Spółka zastrzega sobie prawo kontaktu z akcjonariuszem Spółki, który udzielił pełnomocnictwa do reprezentowania go w związku z Przymusowym Wykupem w celu weryfikacji osoby pełnomocnika oraz złożonych przez niego oświadczeń.

Możliwe jest również wypełnienie i przesłanie oświadczeń, o których mowa powyżej oraz dokumentów akcji, za pośrednictwem poczty listem poleconym. Wówczas podpis złożony na formularzu zawierającym dyspozycję wypłaty ceny za akcje podlegające Przymusowemu Wykupowi powinien być poświadczony notarialnie – dla pewności obrotu i minimalizacji ryzyka związanego
z wypłatą środków pieniężnych z tytułu Przymusowego Wykupu.

Informacje na temat przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych Spółki przez akcjonariusza większościowego są dostępne na stronach internetowych Spółki pod adresem:www.wpec.legnica.pl.

Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać telefonicznie w Biurze Zarządu Spółki w dni powszednie, tel. 76 85 68 207, 76 85 68 300 w godz. od 8.00 do 15.00.

 

Zarząd spółki WPEC w Legnicy S.A.

 

Uwaga:
Należna akcjonariuszowi cena za zbywane akcje
w ramach Przymusowego Wykupu stanowi przychód
z kapitałów pieniężnych, który pomniejszony o ewentualne koszty uzyskania przychodu (wydatki na nabycie
/objęcie akcji) stanowi dochód podlegający opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych. O wysokości osiągniętego przychodu, jak również o kosztach jego uzyskania*, podatnik (akcjonariusz/spadkobierca akcjonariusza) zostanie powiadomiony w informacji PIT-8C, która zostanie przesłana przez Spółkę podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu do końca lutego 2016roku Obowiązek podatkowy powstaje niezależnie od faktycznego odebrania przez akcjonariusza/spadkobiercę akcjonariusza przysługującej mu ceny Przymusowego Wykupuoraz otrzymania informacji PIT-8C sporządzonej przez Spółkę. Oznacza to, iż podatnicy są zobowiązani do złożenia właściwemu urzędowi skarbowemu zeznania PIT-38 o wysokości osiągniętego w roku podatkowym przychodu/dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych w terminie do końca kwietnia 2016 roku (zeznanie odrębne od zeznania rocznego).

W przypadku akcjonariusza/spadkobiercy akcjonariusza nie mającego miejsca zamieszkania na terytorium RPmogą mieć zastosowanie odpowiednie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

* Koszty uzyskania przychodów zostaną wykazane w informacji PIT-8C, pod warunkiem, że Spółka otrzyma informację o ich poniesieniu.

Dokumenty do pobrania

1)Wzór oświadczenia akcjonariusza przedkładającego dokumenty(DOC)

2)Informacje dla spadkobierców akcjonariusza mniejszościowego (DOC)

3)Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną (DOC)

4)Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą prawną (DOC)

5)Wzór pełnomocnictwa dla spadkobiercy akcjonariusza – współuprawnionego (DOC)

- w przypadku, gdy każdy ze spadkobierców udziela pełnomocnictwa niezależnie od innych spadkobierców

6)Wzór pełnomocnictwa dla spadkobierców akcjonariusza – współuprawnionych (DOC)

- w przypadku, gdy wszyscy spadkobiercy udzielają wspólnie jednego pełnomocnictwa

7)oświadczenie akcjonariusza dotyczące danych osobowych niezbędnych do sporządzenia „informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych”- PIT-8C (DOC)

 

Treść ogłoszenia (DOC)

 

 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 09.11.2015 r.
Aktualności - Newsy
Czwartek, 15.10.2015

 


 

„Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 09.11.2015 r. o godz. 10:00  w siedzibie Spółki, tj. przy ulicy Poznańskiej 48 w Legnicy.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Podjęcie uchwał w sprawie:

    1) dokonania przez akcjonariusza większościowego, tj. „Energetyka” sp. z o.o. przymusowego wykupu od akcjonariuszy mniejszościowych wszystkich akcji WPEC w Legnicy S.A. w ilości  506 573 sztuk akcji,

    2) wyboru biegłego celem sporządzenia wyceny i ustalenia ceny akcji będących przedmiotem przymusowego wykupu.

6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia."

  

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 6 z 16