Newsy


Informacja do Akcjonariuszy WPEC w Legnicy SA
Aktualności - Newsy
Poniedziałek, 11.01.2016

Informacja do dotychczasowych akcjonariuszy WPEC w Legnicy S.A. z siedzibą w Legnicy
w sprawie wypłaty ceny wykupu z tytułu przymusowego wykupu akcji należących do
akcjonariuszy mniejszościowych tejże spółki

 

     Zarząd spółki pod firmą Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy („Spółka”) wskazuje, iż w dniu 9 listopada 2015 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w trakcie którego powzięto uchwałę nr 3 w sprawie dokonania przez akcjonariusza większościowego Spółki, tj. spółkę pod firmą „Energetyka” sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie („Energetyka”), przymusowego wykupu od akcjonariuszy mniejszościowych posiadanych przez nich akcji Spółki w łącznej liczbie 506.573 sztuk akcji („Przymusowy Wykup”).

Powzięcie wspomnianej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 listopada 2015 r. spowodowało rozpoczęcie przebiegającej zgodnie z art. 418 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. („KSH”) procedury Przymusowego Wykupu, dotyczącej również akcji Spółki, do których byli Państwo uprawnieni.

Informacja o fakcie powzięcia wspomnianej uchwały oraz jej treść zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem ogłoszenia dokonanego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 224/2015 (4855) poz. 17955 w dniu 18 listopada 2015 r. oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem www.wpec.legnica.pl. W przedmiotowym ogłoszeniu zawarto także informację, iż akcjonariusze Spółki, których akcje podlegają Przymusowemu Wykupowi, powinni złożyć w siedzibie Spółki dokumenty tych akcji lub dowody ich złożenia do rozporządzania Spółki, w terminie miesiąca od dnia publikacji omawianego ogłoszenia. Zastrzeżono również wówczas, że w przypadku nieuczynienia powyższego w zakreślonym terminie, Zarząd Spółki unieważni dokumenty akcji w trybie art. 358 KSH.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 listopada 2015 r. na podstawie uchwały nr 4 wybrało Pana Michała Sawickiego, wykonującego czynności na rzecz Spółki pod firmą SAWYER Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, jako biegłego mającego sporządzić wycenę akcji Spółki na potrzeby Przymusowego Wykupu. Wzmiankowany biegły ustalił, iż jednostkowa cena akcji Spółki podlegających Przymusowemu Wykupowi wynosi 5,30 zł (słownie: pięć złotych 30/100), zaś ogłoszenie dotyczące ustalenia wskazanej zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 246/2015 (4877) poz. 20464 w dniu 18 grudnia 25015 r., a także na stronie internetowej Spółki pod adresem www.wpec.legnica.pl.

W związku z upływem w dniu 18 grudnia 2015 r. terminu przewidzianego na deponowanie dokumentów akcji będących przedmiotem Przymusowego Wykupu, akcje niezłożone Spółce lub złożone po tym terminie – zgodnie z zapowiedzią - zostały unieważnione w trybie art. 358 KSH, zaś ich nabywcy (tj. Energetyce) zostały wydane nowe dokumenty akcji Spółki pod tymi samymi numerami emisyjnymi.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Energetyka wpłaciła na rachunek bankowy Spółki środki stanowiące łączną cenę wykupu wszystkich akcji Spółki podlegających Przymusowemu Wykupowi.

Zarząd Spółki pragnie przypomnieć, że w przypadku gdy osoby, których akcje Spółki zostały unieważnione w ramach Przymusowego Wykupu, nie zgłoszą się do Spółki oraz nie wskażą rachunku bankowego, na które należy przekazać należną im kwotę tytułem ceny wykupu akcji Spółki, wówczas przedmiotowe środki pieniężne zostaną złożone do depozytu sądowego.

Zgodnie z procedura przewidzianą w Dziale V ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w dniu 18 stycznia 2016 r. Spółka złoży do właściwego Sądu wszelkie wymagane wnioski dotyczące ustanowienia depozytu oraz złożenia do niego środków pieniężnych stanowiących cenę wykupu akcji Spółki w ramach Przymusowego Wykupu.

Osoby uprawnione do otrzymania omawianej ceny wykupu – w celu uzyskania należnego im wynagrodzenia za akcje Spółki – będą wówczas zobowiązane do złożenia do właściwego Sądu stosownych dokumentów poświadczających prawo do przedmiotu świadczenia złożonego w depozycie.

Informacja o złożeniu przedmiotu świadczenia do depozytu zostanie przekazana przez Spółkę osobom uprawnionym do otrzymania ceny wykupu za akcje Spółki będące przedmiotem Przymusowego Wykupu, po uzyskaniu postanowienia Sądu o zezwoleniu na złożenie depozytu.

W związku powyższym  Zarząd Spółki informuje, że osoby uprawnione do otrzymania ceny wykupu za akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu, które są zainteresowane uzyskaniem należnych środków pieniężnych na wskazany przez nie rachunek bankowy, powinny złożyć w siedzibie Spółki
do dnia 15 stycznia 2016
r. wypełniony formularz zawierający dyspozycję wypłaty ceny za akcje podlegające Przymusowemu Wykupowi w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy – wzór formularza w załączeniu.

W celu złożenia wspomnianego formularza należy zgłosić się (osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika, przy czym pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie z podpisami notarialnie poświadczonymi lub w formie aktu notarialnego oraz przekazane Spółce w oryginale – wzór pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.wpec.legnica.pl) do siedziby Spółki przy ul. Poznańskiej 48, 59-220 Legnica, do pok. nr 15 (Pani Katarzyna Juszczak) lub nr 100 (Pani Emilia Sudoł-Szuster), w dni powszednie:

Poniedziałek – w godz. od 8.00 do 15.00,

Wtorek – w godz. od 8.00 do 17.00,

Środa – Piątek – w godz. od 8.00 do 15.00

do dnia 15 stycznia 2016 roku do godz. 15.00.

Możliwe jest również wypełnienie i przesłanie opisanego formularza przesyłką listową albo kurierską. Wówczas podpis złożony na przedmiotowym formularzu powinien być poświadczony notarialnie. W przypadku wyboru tej formy komunikacji, wiążące dla Spółki będą wyłącznie te formularze, które zostaną jej doręczone do dnia 15 stycznia 2016 r.

Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać telefonicznie w Biurze Zarządu Spółki w dni powszednie, tel. 76 85 68 208, 76 85 68 300 w godz. od 8.00 do 15.00.

 

Oświadczenie Akcjonariusza - załącznik

 
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!
Aktualności - Newsy
Środa, 23.12.2015

kartka-wpec-jpg

 
Jubileuszowe odznaczenia
Aktualności - Newsy
Środa, 23.12.2015

Ponad 70 osób z załogi Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy odebrało odznaczenia i wyróżnienia za jubileusze pracy. Tę coroczną uroczystość dla pracowników organizuje zarząd spółki.

WPEC Jubilaci 2015 fot Marzena Machniak2010

 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy zaprosiło część załogi na uroczystość podczas której podziękowano im za sumienną pracę i złożono gratulacje z okazji jubileuszy pracy. Najmłodsi jubilaci odbierali odznaki za 15 lecie pracy, ale nie zabrakło też solenizantów świętujących 45 – lecie pracy zawodowej. – Kolejny rok i kolejne spotkanie podczas którego mogę podziękować państwu za pracę dla firmy. To okazja, by spotkać się w takim gronie czego na co dzień nie udaje się zrobić. Możemy w końcu porozmawiać  – mówił do zebranych Adam Witek, prezes WPEC i Energetyki.

 – Zmiany zauważane w WPEC od kilku lat są efektem zaufania pracowników do zarządu. Z dużą radością odebrałem od państwa zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Dziękuję za zaufanie jakim darzycie zarząd spółki. Pozycja firmy sprawia, że spółka jest dobrze oceniana przez właściciela, czyli KGHM Polska Miedź S.A. a to jest efekt waszej pracy, zaangażowania i wspomnianego zaufania. Za to państwu serdecznie  dziękuję, bo nie byłoby takich efektów bez tak dobrych relacji – mówił podczas uroczystości Ryszard Biernacki, przewodniczący rady nadzorczej WPEC.  Gratulacje z okazji jubileuszy pracy oraz życzenia dla osób przechodzących na emeryturę w sumie odebrały 72 osoby.

 
Ogłoszenie o jednostkowej cenie akcji WPEC w Legnicy S.A.
Aktualności - Newsy
Poniedziałek, 21.12.2015

Ogłoszenie o jednostkowej cenie akcji WPEC w Legnicy S.A. ustalonej przez biegłego dla procedury przymusowego wykupu akcji (art. 418 KSH)

 

"Zarząd spółki pod firmą Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy (59-220) przy ul. Poznańskiej 48, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000081828, posiadającej numer NIP: 691-020-12-47, kapitał zakładowy w wysokości 118.000.000,00 zł – wpłacony w całości, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 418 § 3 w związku z art. 417 § 2 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym ogłasza, że zgodnie z wyceną sporządzoną przez biegłego wybranego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 4 z dnia 09.11.2015 r., tj. Pana Michała Sawickiego wykonującego czynności na rzecz spółki pod firmą SAWYER Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, jednostkowa cena akcji Spółki podlegających przymusowemu wykupowi wynosi 5,30 zł (słownie: pięć złotych, trzydzieści groszy)."

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 5 z 16