Najczęsciej zadawane pytania
Obsługa klienta - Obsługa klienta
Piątek, 18.10.2013

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

schematciepła systemowego

 

 

 

 

Kto może wystąpić o przyłączenie do sieci WPEC?
Każdy, kto posiada tytuł prawny do obiektu (właściciel budynku, zarząd lub zarządca wspólnoty mieszkaniowej, zarząd spółdzielni mieszkaniowej), do którego ma być dostarczane ciepło, o ile istnieje techniczna możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej.

 

 

 Jakie koszty ponosi Odbiorca przyłączający się do sieci WPEC?
Ustalenia dotyczące podziału kosztów oraz zakresu robót prowadzonych przez WPEC dokonywane są na etapie uzgadniania warunków przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej. W chwili obecnej, Odbiorca najczęściej ponosi koszt zakupu i wykonania ewentualnie przystosowania instalacji odbiorczej centralnego ogrzewania i ciepłej wody wewnątrz budynku, oraz instalacji odbiorczej w poszczególnych lokalach. Pozostałe koszty związane z przyłączeniem do sieci obiektu Odbiorcy ponosi WPEC.

 

 

 

Ile kosztuje ciepło dostarczane z sieci ciepłowniczej WPEC?
Wysokość cen ciepła oraz opłat przesyłowych zawarta jest w zatwierdzanej przez Prezesa URE taryfie dla ciepła. Całkowity koszt ciepła związany jest zarówno z kubaturą ogrzewanych pomieszczeń, jak również ilością zużytego ciepła, ustalanego na podstawie wskazań licznika ciepła. Jeżeli chcecie Państwo uzyskać więcej szczegółowych informacji o opłatach wchodzących w skład ostatecznej ceny za ciepło, oraz sposobie ich obliczania, polecamy zapoznanie się z podstroną dotyczącą taryf za ciepło. 

 

 

Kiedy zaczyna i kończy się sezon grzewczy oraz kto o tym decyduje?

 

Nie ma jednego, określonego terminu. Ciepło zaczyna być dostarczane wtedy, kiedy formalny odbiorca ciepła złoży wniosek o wznowienie dostaw ciepła

 

Jeśli na przykład jesteśmy mieszkańcami budynku wielorodzinnego administrowanego przez wspólnotę, to w momencie złożenia wniosku przez wspólnotę, ciepło zaczyna być dostarczane do budynku i tym samym do poszczególnych mieszkańców.

 

 

 Co to jest zamówiona moc cieplna?
Zamówiona moc cieplna, to zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września  2010 r. "w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło", to
ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

  1. pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  2. utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  3. prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji

 

Zgodnie z bardziej zrozumiałą dla Odbiorców definicją,
Zamówiona moc cieplna to inaczej maksymalna ilość ciepła odebranego z nośnika ciepła (gorąca woda) przez odbiorniki ciepła zainstalowane w Państwa obiektach, w jednostce czasu (1 godz.), w warunkach obliczeniowych (temp. zewnętrzna - 20ºC).
W przypadku, gdy zamówiona moc cieplna dla Państwa obiektów będzie zbyt mała, przy niższych temperaturach zewnętrznych, mieszkania będą niedogrzewane. Dodatkowo, zwrócony nośnik ciepła najprawdopodobniej będzie miał zaniżoną temperaturę, a więc nastąpi przekroczenie zamówionej mocy cieplnej.

 

 

 

Kto i na jakiej podstawie ustala wielkość zamówionej mocy cieplnej?
Wielkość ta ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem taryfowym przez Odbiorcę. Podstawą jej ustalenia, powinien być natomiast sporządzony przez uprawnione osoby Bilans cieplny budynku. Wychodząc jednak na przeciw oczekiwaniom naszych Odbiorców, pracownicy naszego przedsiębiorstwa przeprowadzają symulacyjne wyliczenia i na tej podstawie składają przyszłym Odbiorcom ciepła propozycje, dotyczące wielkości zamówionej mocy cieplnej, dla poszczególnych obiektów.

 

 

 

Kto ponosi odpowiedzialność za zimne grzejniki w mieszkaniach w budynku wielolokalowym i do kogo mieszkańcy niedogrzewanych mieszkań powinni zgłaszać swoje uwagi związane z tym problemem?
Ponieważ pytanie ma charakter symptomatyczny, zaś problem w nim poruszony ma bardzo szeroki zasięg i jest przyczyną częstych nieporozumień na linii WPEC - użytkownicy poszczególnych mieszkań, postanowiliśmy w miarę dokładnie i przejrzyście przedstawić przyczyny i skutki jego powstawania.

Zgodnie z obowiązującym prawem energetycznym i zawartymi umowami, WPEC zobowiązany jest do dostarczania ciepła, w ilości i o parametrach określonych w umowie sprzedaży ciepła przez odbiorcę ciepła (wspólnotę mieszkaniową, spółdzielnię, właściciela, dzierżawcę lub najemcę budynku), jedynie do granicy eksploatacji, tzn. do budynku.
Należy jednak zaznaczyć, że ową granicę eksploatacji , na której WPEC dokonuje regulacji i bieżącego monitoringu wszystkich tych parametrów, dostosowując ich wielkość do życzeń odbiorcy, są najczęściej zawory odcinające urządzenia węzła cieplnego, lub zewnętrzną instalację odbiorczą od instalacji odbiorczej budynku.
W przypadku wątpliwości, czy parametry ciepła dostarczanego do budynku są zgodne z zamówionymi przez odbiorcę ciepła, WPEC w dowolnym czasie na życzenie odbiorcy i w jego obecności, przeprowadza kontrolę i sprawdzenie zgodności tych parametrów z zamówionymi przez odbiorcę.
Wszystkie instalacje i urządzenia znajdujące się w budynku, które służą do transportu ciepła lub ciepłej wody z węzła cieplnego (lub zewnętrznej instalacji odbiorczej) do odbiorników ciepła (grzejników), lub punktów poboru ciepłej wody, łącznie z grzejnikami znajdującymi się w poszczególnych mieszkaniach, to tzw. instalacja odbiorcza budynku, która najczęściej znajduje się w eksploatacji odbiorcy ciepła (wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, właściciela itd.), czy też zarządcy nieruchomości.

 


Reasumując, w przypadku niedogrzewania poszczególnych mieszkań czy też pomieszczeń, właściwym adresatem Państwa uwag jest właściciel lub zarządca nieruchomości.