Ochrona środowiska
Firma - Firma

 

Realizując zadania, jakie stoją przed WPEC w Legnicy S.A., zarząd spółki przykłada ogromną wagę do kwestii ochrony środowiska naturalnego. W tym celu w 2008 roku wprowadzony został i jest utrzymywany nadal  Zintegrowany System Zarządzania Środowiskiem zgodny z normą PN-EN ISO 14001:2005. Zobowiązuje on do systematycznej modernizacji infrastruktury przedsiębiorstwa, której celem jest poprawa wydajności energetycznej i efektywności ekonomicznej przy jednoczesnym uwzględnieniu rygorystycznych norm ekologicznych.

 

 

 

Polityka środowiskowa WPEC w Legnicy S.A. opiera się na:

 

  • inwestycjach proekologicznych;
  • racjonalizacji gospodarki surowcami i materiałami;
  • optymalizacji i kontroli procesów spalania;
  • podnoszeniu świadomości i kwalifikacji kadry w zakresie działania proekologicznego;
  • edukacji ekologicznej klientów.

 

 

 

Oprócz Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskiem przedsiębiorstwo dysponuje:

 

 

 

 

Likwidacja niskich źródeł emisji

 

 

 

Dzięki przyłączaniu do sieci ciepłowniczej coraz to nowych obiektów (m.in. domów jednorodzinnych), spółka bierze czynny udział w likwidacji tzw. niskich źródeł emisji, które są dziś jednym z palących problemów ekologicznych. Porównując negatywny wpływ na środowisko naturalne, zanieczyszczenia emitowane przez pojedyncze gospodarstwa domowe mają swój duży udział w tej emisji z uwagi na fakt, iż do palenia często wykorzystuje się węgiel o niskiej jakości czy odpady komunalne (opakowania z tworzyw sztucznych, produkty gumowe itd.). Biorąc pod uwagę skalę zjawiska do atmosfery wydzielane są ogromne ilości tlenku węgla, siarki, azotu, związków chloru, fluoru, metali ciężkich czy aerozoli smołowych.

 

Rozbudowa komunalnej sieci cieplnej pozwala zatem na eliminację wielu pojedynczych niskich źródeł emisji, a w efekcie ogranicza produkowane na danym obszarze ilości substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego i życia człowieka.

 

 

 

Inwestycje ekologiczne

 

 

 

W planach rozwojowych WPEC w Legnicy S.A. szczególne miejsce zajmują kwestie ochrony środowiska. W ostatnich latach przeprowadzono szereg inwestycji skierowanych na modernizację infrastruktury przedsiębiorstwa, w tym na redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza. Wśród najważniejszych projektów proekologicznych przeprowadzonych przez spółkę wymienić można:

 

  • likwidację trzech kotłowni węglowych w Chocianowie i zastąpienie ich dwoma kotłowniami gazowymi z pełną infrastrukturą sieciową;
  • modernizację kotłowni Osiedlowej w Chojnowie wraz z zabudową wysokosprawnych urządzeń odpylających;
  • modernizację kotłowni w Złotoryi wraz z zabudową wysokosprawnych urządzeń odpylających oraz gazowej jednostki kogeneracyjnej, połączonej z likwidacją starej kotłowni węglowej;
  • wymianę izolacji i sieci cieplnej oraz węzłów cieplnych.

 

W najbliższym czasie spółka planuje zabudowę układu kogeneracji gazowej w Legnicy, rozbudowę układu ciągłego pomiaru emisji zanieczyszczeń w CC Legnica  oraz dalszą modernizację sieci ciepłowniczej i węzłów w obsługiwanych miastach. 

 

 

 

Monitoring standardów i limitów emisji zanieczyszczeń

 

 

 

We WPEC w Legnicy S.A. prowadzony jest stały monitoring emisji produkowanych zanieczyszczeń na podstawie ciągłych i okresowych pomiarów oraz bilansów emisji. W żadnej z funkcjonujących w sześciu miastach instalacji energetycznych należących do spółki, nie zostały przekroczone dopuszczalne roczne emisje zanieczyszczeń do powietrza.

 

Redukcja zanieczyszczeń w szczególności następuje „u źródła", tj. poprzez wykorzystywanie opału o podwyższonych parametrach jakościowych. Dodatkowo realizowany jest program optymalizacji procesu spalania, dzięki któremu m.in. minimalizowane są ilości wytwarzanych odpadów paleniskowych (prawie w całości poddawane są one procesowi odzysku).

 

 

 

INFORMACJE STATYSTYCZNE ZA ROK 2015

 

 

 

Struktura paliw pierwotnych zużywanych  do wytwarzania ciepła w 2015 r. 

 

źródła ciepła

miał węglowy

gaz ziemny

Mg

mN3

Legnica

44 599

-

Złotoryja

2 976

776 236

Chojnów

2 039

-

Chocianów

-

912 468

Ścinawa

870

-

razem:

50 818

1 688 704

 

 

Wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza z obiektów WPEC w Legnicy S.A. w 2015 

 

 Miasto/obiekt

 Emisja zanieczyszczeń z procesów spalania [Mg]  

SO2

NO2

CO

CO2

pył

Legnica

 Centralna Ciepłownia

325

151

244

78765

24

 Ciepłownia Górka

36

14

3

10 490

4

RAZEM:

361

165

247

89 255

28

Chocianów

 Kotłownia Armii Krajowej

 0

0

 691

 0

 Kotłownia Odrodzenia II

 0

0

 0 

 563

 0

RAZEM:

 0

0

0

 1 254

 0

Chojnów

 Kotłownia Osiedlowa

 16

4 282 

 1

Ścinawa

 Kotłownia Jagiełły I

 3

 0

 15 

660

12 

 Kotłownia Jagiełły II

 3

 0

 15

670 

12

 Kotłownia przy ul. Kościuszki

 3

 0

 15

650 

 12 

 Kotłownia K. Jadwigi

 2

 0

 13

429 

8

RAZEM:

 11

 0

58

2 409

44

Złotoryja

Elektrociepłownia Nad Zalewem

23

7

15

7 774

1

WPEC OGÓŁEM:

411

180

326

105 143

73

 

 

 

Wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza z obiektów WPEC w Legnicy S.A. w latach 2013-2015

 

Rok

SO2

NO2

CO

pył

CO2

Mg

Mg

Mg

Mg

Mg

2013

521

223

329

113

125 446

2014

369

164

238

85

96 165

2015

411

180

326

73

105 143