Aktualności - Projekty unijne

Przechwytywanie 

 

 

Projekt pn. „Modernizacja miejskich sieci ciepłowniczych w Legnicy, Lubinie i Głogowie” współfinansowany w ramach działania 9.2. Efektywna dystrybucja energii, Priorytetu IX „Infrastruktura energetyczna przyjazna  środowisku i efektywność energetyczna”  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

 

W dniu 31.08.2011 Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna  podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie  projektu „Modernizacja miejskich sieci ciepłowniczych w Legnicy, Lubinie i Głogowie” (umowa nr POIS.09.02-00-00-051/10-00). Przedmiotem projektu jest modernizacja miejskich sieci ciepłowniczych w Lubinie, Legnicy  i Głogowie o łącznej długości 19,418 km oraz modernizacja węzłów ciepłowniczych w Lubinie i Legnicy w ilości 135 sztuk.

W dniu 30.12.2013 w drodze aneksu do umowy o dofinansowanie rozszerzono zakres rzeczowy i finansowy projektu do wysokości 46 117 987, 68 PLN dofinansowania. Całkowita wartość projektu to 100 099 885,11 PLN, która zostanie wydatkowane na przedsięwzięcia inwestycyjne do IV kwartału 2015r. Rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu „Modernizacji miejskich sieci ciepłowniczych w Legnicy, Lubinie i Głogowie” obejmuje zadania inwestycyjne polegające na modernizacji sieci i przyłączy rozdzielczych  oraz modernizacja izolacji sieci magistralnych dużej średnicy.

Celem realizacji projektu jest:

  1. 1)Zwiększenie dyspozycyjności całej infrastruktury sieciowej poprzez wymianę odcinków sieci o największej awaryjności i największym potencjalne obniżenia strat.
  2. 2)Zmniejszenie emisji do atmosfery pyłów i gazów przy jednoczesnym zachowaniu sprzedaży ciepła.
  3. 3)Poprawa jakości dostarczanego do odbiorców ciepła
  4. 4)Zmniejszenie ubytków nośności ciepła
  5. 5)Poprawa efektywności przesyłu

Zwiększenie zakresu rzeczowego Projektu skutkuje istotny wzrost wskaźników projektu. Dla wskaźnika produktu zwiększeniu ulegnie sumaryczna długość przebudowanej w ramach projektu sieci ciepłowniczej i wyniesie 55,50 km.

 

unia logo1

 

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

02 lipca 2012  WPEC w Legnicy S.A. podpisało umowę o dofinansowanie projektu „Rozbudowa kotłowni w Złotoryi o układ kogeneracyjny” w ramach Priorytetu 5 ,,Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (Energetyka)”, Działanie 5.3 ,,Ciepłownictwa i Kogeneracja” . Umowa o dofinansowanie została zawarta pomiędzy Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. reprezentowanym przez Barbarę Mróz – Prezesa Zarządu oraz Teresę Pawlik – Wiceprezesa Zarządu, a Dolnośląską Izbą Pośrednicząca we Wrocławiu, reprezentowaną przez Daniela Ekiela – Dyrektora DIP.

 

Przedmiotem Projektu była budowa jednostki kogeneracyjnej o mocy elektrycznej zbliżonej do 0,4 MWe i mocy cieplnej zbliżonej do 0,50 MW. Jednostka spełnia kryterium wysokosprawnej Kogeneracji i została zlokalizowana na terenie kotłowni przy ul. Jerzmanickiej w Złotoryi. Projekt został zakończony w grudniu 2013 po pozytywnej opinii DIP wydanej po kontroli na zakończenie projektu. Przedsięwzięcie jest jednym z elementów przebudowy systemu ciepłowniczego w Złotoryi, którego celem jest dostosowanie technicznych i ekonomicznych warunków świadczenia usług ciepłowniczych do oczekiwań odbiorców.

 

 

 

Całkowita wartość projektu to  3 231 210,00 PLN z czego 888 000,00 PLN zostało sfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

unia logo1

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

21/12/2012 WPEC w Legnicy S.A. podpisało umowę o dofinansowanie projektu „Budowa i modernizacja sieci dystrybucji ciepła w Złotoryi.” w ramach Priorytetu 5 ,,Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (Energetyka)”, Działanie 5.3 ,,Ciepłownictwa i Kogeneracja” . Umowa o dofinansowanie została zawarta pomiędzy Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. reprezentowanym przez Barbarę Mróz – Prezesa Zarządu oraz Teresę Pawlik – Wiceprezesa Zarządu, a Dolnośląską Izbą Pośrednicząca we Wrocławiu, reprezentowaną przez Daniela Ekiela – Dyrektora DIP.

 

Przedmiotem Projektu jest modernizacja sieci ciepłowniczych całego systemu grzewczego miasta Złotoryi, należącego do WPEC w Legnicy S.A. Niniejszy Projekt jest jednym z elementów kompleksowej przebudowy systemu ciepłowniczego, na którą składa się również modernizacja źródła ciepła z rozbudową o jednostkę kogeneracyjną. W ramach przedmiotowego Projektu zostanie wybudowany nowy odcinek sieci ciepłowniczej łączący dwa niezależne systemy ciepłownicze w jeden, zasilany z kotłowni przy ul. Jerzmanickiej oraz  węzły cieplne dla podłączenia odbiorców zasilanych obecnie z likwidowanej kotłowni przy ul. Słowackiego. Oprócz tego zostanie zmodernizowana sieć ciepłownicza wysokoparametrowa, wykonana w technologii tradycyjnej na sieć preizolowaną, zasilającą osiedle ,,Nad Zalewem” w Złotoryi.

 

Całkowita wartość projektu to  8 403 760,98 PLN z czego 1 230 384,00 PLN zostanie sfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

unia logo1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

13/12/2013 WPEC w Legnicy S.A. podpisało umowę o dofinansowanie projektu „Budowa  magistrali, sieci rozdzielczych i przyłączy ciepłowniczych – uciepłowienie  terenów rejonu ul. Rzeczypospolitej w Legnicy” w ramach Priorytetu 5 ,,Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (Energetyka)”, Działanie 5.3 ,,Ciepłownictwa i Kogeneracja” . Umowa o dofinansowanie została zawarta pomiędzy Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. reprezentowanym przez Barbarę Mróz – Prezesa Zarządu oraz Teresę Pawlik – Wiceprezesa Zarządu, a Dolnośląską Izbą Pośrednicząca we Wrocławiu, reprezentowaną przez Lillę Jaroń – Dyrektora DIP.

Celem ogólnym Projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez poprawę stanu infrastruktury energetycznej w regionie. Budowa magistrali, sieci rozdzielczych i przyłączy ciepłowniczych przyczyni się do rozwoju scentralizowanego systemu dostaw energii cieplnej oraz zwiększenia efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego w Legnicy. W ten sposób Projekt wpłynie na oszczędność nieodnawialnych zasobów energetycznych oraz polepszenie stanu powietrza atmosferycznego w regionie. W ramach Projektu wybudowane zostaną: magistrala, sieci rozdzielcze i przyłącza ciepłownicze w rejonie ul. Rzeczypospolitej w Legnicy.

Całkowita wartość projektu to 7 039 135,02 PLN z czego 2 244 060,40 PLN zostanie sfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.